Mina 13 initiativ till Centerpartiets Partistämma

Den 24-27 sep håller Centerpartiet partistämma i Falun och jag har skrivit två motioner som handlar om det lokala brottsförebyggande arbetet respektive polisens lokala arbete. Min förhoppning är att få igenom flera av dessa förslag på stämman för att utveckla partiets arbete på området.

c

Jag har även tagit initiativ till ett antal förslag på miljöområdet, som jag tillsammans med andra centerkollegor från länet och landet hoppas få gehör för.

MINA FÖRSLAG INOM TRYGGHET

1. Att Centerpartiet vill förtydliga lagstiftningen och öka kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet

2. Att Centerpartiet arbetar för att ta fram ett nationellt brottsförebyggande program

3. Att Kommunerna ges ett ansvar för en samlad funktion för stöd till brottsdrabbade

4. Att Centerpartiet arbetar för en uppföljning av polisens omorganisation med fokus på lokalpolisområdenas förmåga att prioritera en lokalt förankrad verksamhet

5. Att Centerpartiet vill förändra polismyndighetens arbetsordning så att fler befogenheter läggs på lokalpolisområdesnivå

6. Att Centerpartiet arbetar för att riktmärket inom polismyndigheten ska vara en ansvarig områdespolis per 5 000 invånare

7. Att särskilda förordnanden bör införas för att förtydliga den mycket betydelsefulla roll som områdespoliserna har för polisens lokala arbete

8. Att i särskilt grova brottmål ska det finnas möjlighet till att vittna anonymt.

MINA FÖRSLAG INOM MILJÖ

9. Att kommunerna ges ett utökat ansvar för insamling av förpackningar och returpapper.

10. Att ta fram en nationell strategi för utbyggnad av solenergi med inriktningsmål för 2020 på 4 TWh solvärme och 4 TWh solel.

11. Att öka stadens självförsörjning och dess roll som leverantör av ekosystemtjänster till samhället, exempelvis genom stadsodling, gröna tak och lokal energiproduktion

12. Att i nybyggnationer ska miljö- och klimatpåverkan beaktas, exempelvis genom ett livscykelperspektiv för att uppskatta byggprojektens totala påverkan över tid

ÖVRIGT

13. Att vitalisera och göra stadsdelar mer hållbara genom att underlätta en friare utveckling av villatomter, exempelvis med avseende på regler för placering av hus, antal tillåtna hus och uthyrning av del av hus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.