En fläkt från förr – om Centerpartiets rötter

LÖRDAG 1 SEP

Det är nu ungefär ett halvår sedan som Centerpartiets öppna arbete med att skapa ett nytt idéprogram började. Plattformen, som är öppen för alla i en unikt transparent process, är Framtidsbygget.

Att söka efter ett partis rötter kan vara ett sätt att skapa en tydlig identitet för framtiden. Och få partier har väl så tydliga gröna trådar som Centerpartiet – som genom förhandlingar och idéförnyelse lyckades skapa en framgångsrik resan under 1900-talet utifrån självägande bönders situation och värnet om både dessas position och om individernas frihet.

Jag bläddrade nyligen igenom Centerpartiets partiprogram från 1959, och vill peka på några gröna ”spår” som alla kan känna igen i dagens Centerparti. Och jag ser med spänning fram emot processen som kommer att sluta med ett nytt idéprogram i början av 2013. Och den resa som därmed börjar mot valen 2014 och 2018.

Småföretagarna

Ur 1959 års partiprogram: Med sitt direkta ägande utgör småföretagsamheten en ytterst värdefull företagsform, särskilt för människornas trivsel och arbetsglädje. Det ökade behovet av serviceanläggningar liksom önskan vid stigande levnadsstandard att tillfredsställa personlig smak i konsumtionsvalet ger småföretagen gynnsamma förutsättningar, vilka på alla sätt måste tillvaratagas. Det är en oriktig föreställning, att stordrift alltid är den lämpligaste företagsformen. Såväl storföretag som en väl utvecklad småföretagsamhet är nödvändiga i näringslivet.

Liksom på andra områden värnade här Centerpartiet de små gemenskaperna och tog spjärn mot ”stordrift” och överdriven centralism. Samma strävan leder oss centerpartister idag att slå vakt om små företags möjligheter att delta i kommunala upphandlingar, för att nämna ett exempel.

Förebyggande insatser

Ur 1959 års partiprogram: Förebyggande åtgärder, som främjar folkhälsan, motverkar alkoholism och asociala tendenser, är nödvändiga ur både humanitär och samhällsekonomisk synpunkt. Strävan bör vara att ständigt förbättra dessa åtgärder efter forskningens och den praktiskt arbetande socialvårdens rön.

Just forskningen säger oss idag alltmer om det kloka i att just investera förebyggande. Med socioekonomiska bokslut försöker en del idag att tydliggöra vinsterna med att satsa på förebyggande insatser som t ex föräldrastödskurser. Det handlar om en långsiktighet, och i Huddinge jobbar vi i Centerpartiet för att öka resurserna till förebyggande arbete.

Rätten att välja själv

Ur 1959 års partiprogram: Sedan de grundläggande behoven tillgodosetts, träder vid en högre standard personligt präglade behov och önskemål alltmer i förgrunden. Möjligheterna att tillgodose dem beskäres dock, om en ökad ekonomisk trygghet skapas enbart genom kollektiva beslut, som binder stora grupper vid samma utformning. Endast vid individuell utformning kan en trygghetsgaranti förenas med den enskildes behov av frihet. För centerpolitiken framstår därför säkerställd grundtrygghet och därutöver personlig frivillighet som den bästa föreningen av tryggheten och friheten.

Här läser vi om den frihetslinje som frigjorde partiets självt från samarbete med Socialdemokraterna och som präglade vägen fram mot byte av partinamnet (från Bondeförbundet till Centerpartiet) 1957. En grundtrygghet ska finnas för alla och med hänsyn särskilt till de sämst ställda i samhället – därutöver ska det finnas utrymme för egna val och en nödvändig plats för eget ansvar.

Här hittar du alla Centerpartiets partiprogram.

Andra som kommenterar idéprogramsprocessen: Helen Törnqvist, Per Ankersjö, Ankersjö i DN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.